ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 8/7/2022)

Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 8Ιουλίου 2022, μεταξύ άλλων, συζήτησε τις εξελίξεις στο ζήτημα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Υπενθυμίζεται ότι το ΕΚΠΑ έλαβε γνώση για την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να συμπεριλάβει ρύθμιση για το ζήτημα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, λίγο πριν από την κατάθεσή του στην Βουλή των Ελλήνων, καθώς το σχετικό άρθρο δεν είχε συμπεριληφθεί στη διαβούλευση, στερώντας έτσι τη δυνατότητα για ουσιαστικό διάλογο. Πάρα ταύτα το Πανεπιστήμιό μας έδρασε άμεσα, εκδίδοντας την από 1ης-7-2022 απόφαση της Συγκλήτου, η οποία απεστάλη αρμοδίως προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ. Η απόφαση περιλαμβάνει μια σειρά από προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ουσιαστική βελτίωση του άρθρου 99 του νομοσχεδίου.

Ειδικότερα, στην πρόταση που τέθηκε υπόψη του Υπουργείου, το ΕΚΠΑ είχε επισημάνει ότι, προκειμένου  να αποφευχθούν αρρυθμίες κατά την εφαρμογή της νέας ρύθμισης και να επιτευχθεί ομαλή σύζευξη του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας με τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών και τις ιδιαιτερότητες των επηρεαζόμενων τμημάτων, εντός του γενικότερου πλαισίου που προσπαθεί να περιγράψει το άρθρο 99, πρέπει να γίνουν βελτιώσεις-τροποποιήσεις προς τρεις βασικές κατευθύνσεις:

1)   Το πρόγραμμα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας πρέπει να παρέχεται παράλληλα και χωρίς να επηρεάζει το βασικό πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ που οδηγούν σε τίτλους σπουδών οι οποίοι παρέχουν επαγγελματικά δικαιώματα εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας, μεταδευτερο-βάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε διαφορετική περίπτωση (όπως δηλαδή προτείνεται τώρα στο Άρθρο 99) θα οδηγηθούμε στην απονομή πτυχίων δύο ταχυτήτων από τα Τμήματα των ΑΕΙ και σε πλήρη σύγχυση και μη διάκριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.

2) Το ειδικό πρόγραμμα σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, προκειμένου να αποκτήσει βιωσιμότητα, πρέπει να έχει διοικητική και επιστημονική αυτοτέλεια και αξιοπιστία και, ως εκ τούτου, πρέπει να παρέχεται/επιβλέπεται από διακριτή κεντρική δομή του ΑΕΙ. Δεν είναι δυνατό να σηκώσουν το βάρος μιας τέτοιας έκτασης αναδιοργάνωσης Τμήματα ή Σχολές Επιστημών της Αγωγής μόνον, όπως προβλέπεται στο σχετικό άρθρο.

3)   Το πρόγραμμα σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο στους προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος που επιλέγουν να το παρακολουθήσουν και να παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.  Επομένως, η επαρκής χρηματοδότηση πρέπει να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα και, επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι το κόστος θα είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για τη χορήγηση πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σήμερα.

Η Σύγκλητος καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να δώσει ιδιαίτερη σημασία στην από 1-7-2022 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, η οποία εμπεριέχει αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών που προτείνονται επί του Άρθρου 99 του σ/ν και η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση της σημερινής (8-7-2022) Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ και να υιοθετήσει τις προτάσεις, τροποποιώντας το σχετικό άρθρο  πριν από τη ψήφισή του