ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 23-1-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρίασή της που έγινε σήμερα, 23 Ιανουαρίου 2020, προχώρησε σε συζήτηση σχετικά με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), ΕΛΚΕ και άλλες διατάξεις» και κατέληξε στα εξής:

Αρχικά επισημαίνουμε ότι η  προσφορά του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου στην κοινωνία, όπως έχει αναγνωρισθεί πλειστάκις, ακόμα και σε νομοθετικά κείμενα, δεν συνίσταται μόνο στην παραγωγή στελεχών για τους επιμέρους κλάδους στην αγορά εργασίας, αλλά εντοπίζεται σε πολλούς άλλους τομείς και ιδίως στη διαμόρφωση πολιτών, ικανών να παίξουν δημιουργικό ρόλο γενικότερα στην κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου.

Σε ότι αφορά τα επιμέρους σημεία του νομοσχεδίου έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

 1. Εκφράζουμε τη διαφωνία μας στη σύνδεση της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων με την προτεινόμενη αξιολόγηση, τη στιγμή που δεν καλύπτονται οι ανελαστικές λειτουργικές τους ανάγκες από την κρατική επιχορήγηση. Σημειώνεται μάλιστα, ότι στην αξιολόγηση αυτή σημαντική θέση κατέχει όχι τόσο η ακαδημαϊκότητα των Πανεπιστημίων, των Σχολών, των Τμημάτων και των προγραμμάτων σπουδών τους, αλλά η απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας. Ως γνωστόν, οι θέσεις εργασίας προκύπτουν από την εκάστοτε οικονομική πολιτική, τη διεθνή συγκυρία και την πολιτική απασχόλησης του κράτους και όχι από τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των σύγχρονων παγκοσμιοποιημένων κοινωνιών καθιστούν χρήσιμο και επ’ ουδενί πλεονάζοντα κάθε τομέα της γνώσης.
 2.  Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο άρθρο 50 του νομοσχεδίου σημειώνουμε τα εξής:
  1. Η εκπαιδευτική πολιτική εκάστου κράτους - μέλους της ΕΕ διαμορφώνεται από τα αρμόδια εθνικά όργανα και όχι από όργανα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να αναγνωρίσει πτυχία των κολεγίων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, χωρίς έλεγχο και χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο 3328/2005 ακαδημαϊκή αξιολόγηση και αναγνώριση.
  2. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, το κράτος εποπτεύει την Ανώτατη Εκπαίδευση, συνεπώς και την παροχή αντίστοιχων τίτλων σπουδών. Συνεπώς, τίτλοι σπουδών που χορηγούν φορείς οι οποίοι δεν εποπτεύονται από το κράτος δεν μπορούν να αναγνωρίζονται και να αξιοποιούνται επαγγελματικά.
  3. Είναι γνωστό ότι η διάρκεια σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι τέσσερα (4) έτη. Σε αρκετές όμως χώρες της ΕΕ, η διάρκεια σπουδών των πανεπιστημίων είναι τρία (3) έτη. Συνεπώς και για αυτό τον λόγο δεν μπορεί τα πτυχία τους να θεωρούνται ισοδύναμα των πτυχίων που χορηγούν τα ελληνικά πανεπιστήμια.
  4. Επιπλέον, για την αναγνώριση των πτυχίων που χορηγούν ακαδημαϊκά ιδρύματα της αλλοδαπής, η προτεινόμενη ρύθμιση παρακάμπτει την επάρκεια στην ελληνική γλώσσα όταν αυτά παρέχουν δικαίωμα εργασίας στην εκπαίδευση.
  5.  Πέραν όλων αυτών, όμως, θεωρούμε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα οδηγήσει σε μαρασμό και συρρίκνωση τα περιφερειακά πανεπιστήμια, σε βάρος της ποιότητας των σπουδών και της ποιότητας της εκπαίδευσης στη χώρα.  Να σημειώσουμε, ότι τα περιφερειακά πανεπιστήμια επιτελούν σημαντικότατο ακαδημαϊκό, κοινωνικό και εθνικό έργο για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και για το σύνολο της χώρας. 
 3.  Δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην αναστολή λειτουργίας των τριών νέων τμημάτων του ΕΚΠΑ, επειδή στην ουσία αναστέλλει την προσπάθεια ανάπτυξής του, παραγνωρίζει την ύπαρξη δεσμευμένων πόρων για τη λειτουργία τους και αμφισβητεί ευθέως τη δυνατότητά του να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, τη στιγμή μάλιστα που ζητείται από τα πανεπιστήμια να επιδείξουν εξωστρέφεια και να αναπτυχθούν περαιτέρω.