ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟ

Ανακοινώνουμε τον υπ΄ αριθ.πρωτ.1699/13.1.2021 (ΑΔΑ: 6Υ2Τ46ΨΖ2Ν-Γ9Ε) προσωρινό πίνακα κατάταξης προσληπτέων της  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 (αριθμ. πρωτ. 50494/4.11.2020 (ΑΔΑ: 9ΨΔΑ46ΨΖ2Ν-ΗΚΟ) πρόσκλησης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου εκατόν δέκα (110) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας κτηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προσωρινός πίνακας κατάταξης προσληπτέων

Από τη Διεύθυνση Διοικητικού