ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2015-2016

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

    Κληροδοτημάτων από τα έσοδα των οποίων θα χορηγηθούν, κατά το Παν/κό       

                έτος  2015-16, με διαγωνισμό , προπτυχιακές υποτροφίες σε φοιτητές ΑΕΙ

 

Α. Για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

 1.  Βλάχου Νικολάου: Μία (1) υποτροφία σε άπορο άρρενα δευτεροετή φοιτητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 200,00.
 2. Κων/νου Γεροστάθη: Μία (1) υποτροφία σε φοιτητή της Θεολογικής Σχολής που δεν έχει περιβληθεί ακόμη το ιερατικό σχήμα ή του Παιδαγωγικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταγόμενο  από το Ν.  Άρτας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 200,00.
 3. Ιωάννου Λαμπρίδου: Μία (1) υποτροφία σε άπορο φοιτητή της Ιατρικής Σχολής ή του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθν. & Καποδ. Πανεπιστημίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 200,00.
 4. Λαμπρινής Λιόντα:Μία (1) υποτροφία σε άπορο φοιτητή/τρια της Ιατρικής Σχολής του Εθν. και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 200,00.
 5. Γ. Μαυροκορδάτου   :  Δύο  (2) υποτροφίες σε άπορους  φοιτητές  της Θεολογικής Σχολής του Εθν. και Καποδ. Πανεπιστημίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας    Ευρώ 300,00.
 6. Δημ. Μαυροκορδάτου: Πέντε (5) υποτροφίες σε τεταρτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθν. και Καποδ. Παν/μίου Αθηνών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στα μαθήματα του προηγούμενου παν/κού έτους (Γ΄έτους). Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 300,00.
 7. Έλλης Μιχελουδάκη: Δύο (2) υποτροφίες σε άπορους και εν γένει οικονομικά ασθενείς φοιτητές οποιουδήποτε Τμήματος ή Σχολής του ΕΚΠΑ που κατάγονται από το Ν. Ρεθύμνης. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 200,00.
 8. Γερ. Και Καθλ. Παΐζη:Μία (1) υποτροφία σε πρωτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 125,00.
 9. Αντ. Παπαδάκη : Εκατόν είκοσι έξι (126) υποτροφίες σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Εθν. και Καποδ.Παν/μίου Αθηνών. Σε Αθηναίους: δέκα (10), σε Επτανήσιους δώδεκα (12),  σε Ηπειρώτες: εννέα (9), σε Θεσσαλούς: έντεκα (11), σε Θράκες: δεκαπέντε (15), σε Κρητικούς: εννέα  (9), σε Μακεδόνες: εννέα  (9), σε Πελοποννήσιους: δεκαοχτώ (18),  σε Στερεοελλαδίτες:  είκοσι δύο  (22) και σε καταγόμενους από τα  Νησιά Αιγαίου: έντεκα (11).  Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 300,00.
 10. Μ. Ράδου: Δύο  (2) υποτροφίες  σε φοιτητές  της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθν. και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, που κατάγονται   από το Δήμο Αθηναίων ή από την  ΄Ηπειρο και κατοικούν    μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων ή σε Δήμους και Κοινότητες της Ηπείρου, αποκλειομένων   των   καταγομένων  από Μ. Ασία (η καταγωγή των υποψηφίων καθορίζεται από την καταγωγή του πατέρα)  - Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 300,00.
 11. Ι. Σφογγοπούλου : Πέντε (5) υποτροφίες σε άπορους φοιτητές  όλων των Σχολών του Παν/μίου Αθηνών, καταγόμενους από το Ν. Μαγνησίας και κατά προτίμηση από τα είκοσι τέσσερα (24) χωριά του Πηλίου. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 300,00.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων :   31 – 07 - 2018

Δικαιολογητικά :

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει α) η Ελληνική ιθαγένεια και β) η ηλικία των υποψηφίων, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών. (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

            Επί πλέον για τη λήψη υποτροφίας από το :

- Κληροδότημα Αντωνίου Παπαδάκη , θα πρέπει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να προκύπτει η καταγωγή των υποψηφίων, ανάλογα με το Γεωγραφικό Διαμέρισμα, που θα δηλώσουν (δηλ. θα πρέπει να έχουν γεννηθεί στο γεωγραφικό διαμέρισμα που θα δηλώσουν, οι ίδιοι ή οι γονείς τους - ο πατέρας ή η μητέρα τους)

- Κληροδότημα Κων/νου Γεροστάθη: από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή από το Ν.  Άρτας (καταγόμενοι από το Ν. Άρτας θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στο Ν.  Άρτας, είτε κατάγονται από τους γονείς τους από τους δύο ή τον έναν αδιακρίτως)

- Κληροδότημα Μαρίας Ράδου,  θα πρέπει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να προκύπτει η καταγωγή από το Δήμο Αθηναίων ή από την ΄Ηπειρο (θα πρέπει να έχουν γεννηθεί οι ίδιοι ή ο πατέρας τους στο Δήμο Αθηναίων ή στην ΄Ηπειρο).

- Κληροδότημα Ιωάννου Σφογγοπούλου, θα πρέπει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, να προκύπτει η καταγωγή: α)  από τα 24 χωριά του Πηλίου και β) από το Ν. Μαγνησίας  (δηλ. θα πρέπει να έχουν γεννηθεί στα 24 χωριά του Πηλίου ή γενικά στο Ν. Μαγνησίας οι ίδιοι  ή να κατάγονται από τους γονείς τους, από τους δύο γονείς τους ή τον έναν, αδιακρίτως )

2. Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από Κληρ/μία-Κληρ/μα-Δωρεά,  ή δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη.

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

4. Πιστοποιητικό σπουδών με βαθμολογία στο προηγούμενο έτος σπουδών (Παν/κό έτος 2014-15) τουλάχιστον «Λ.Καλώς» (Σύμφωνα με την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).

- Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και τρία (3) δικαιολογητικά και επί πλέον: 1. Απολυτήριο Λυκείου, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»  

            2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ.

    Επίσης για τα Κληροδοτήματα: 1) Ν. Βλάχου, Γ. Μαυροκορδάτου, Ι. Λαμπρίδου, Λ. Λιόντα  και Ιωάννου Σφογγοπούλου όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλουν : 1) Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2016 για το φορολογητέο εισόδημα  του υποψηφίου και της οικογενείας του .

2)για το Κληρ/μα Μαρίας Ράδου  Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων ή σε Δήμους και Κοινότητες της Ηπείρου. Επίσης απόκομμα λογαριασμού ΔΕΗ ή  ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ

ΓΕΝΙΚΑ:

            Οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν στις, 17/10, 18/10, 19/10, και 24/10, 25/10, 26/10/2018. Θα ανακοινωθεί αναλυτικό πρόγραμμα εντός του Σεπτεμβρίου  2018.

            Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι φοιτητές αναγράφονται στις σχετικές προκηρύξεις που είναι τοποθετημένες στους πίνακες ανακοινώσεων της Δ/νσής μας, καθώς και στις Γραμματείες των Τμημάτων και των Σχολών του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα:

            Οι Α΄ετείς φοιτητές θα εξεταστούν σε μαθήματα της Κατεύθυνσης που διαγωνίστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2015. Οι Β΄ετείς, Γ΄ετείς κ.λ.π. φοιτητές θα εξεταστούν σε μαθήματα που διδάχθηκαν  και εξετάστηκαν το προηγούμενο Παν/κό έτος (2014-15). Η βαθμολογία θα γίνει με τους αριθμούς 0-20, οι δε διαγωνιζόμενοι πρέπει να συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας  τουλάχιστον 14. Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δε γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπονται από το Νόμο.

            Η διάρκεια της υποτροφίας αναγράφεται στις σχετικές προκηρύξεις. Γενικά η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του Παν/κού έτους 2015-16 , δηλ. από 1-9-2015 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν τις σπουδές τους, εφ’ όσον καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.  Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να υποβάλλουν πιστοποιητικό προόδου, από το οποίο θα προκύπτει η τακτική, η  ευδόκιμος φοίτηση και η ικανοποιητική επίδοση στις σπουδές τους. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων, ή εάν οι υπότροφοι δε λάβουν το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος, από τη  λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας, που έχουν λάβει μέχρι τότε. Η υποτροφία διακόπτεται, εάν, για οποιονδήποτε λόγο,  ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Παν/μίου 30), μέχρι 31/7/2018  αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

           Έντυπα αιτήσεων ανακτώνται από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.uoa.gr, όπου θα αναρτηθεί η προκήρυξη αυτή,  στο σύνδεσμο Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές με διαγωνισμό) και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.368.9131-4).                                                            

 

                                                                                   Από το Τμήμα Υποτροφιών & Βραβείων

Συνοδευτικά αρχεία: