ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν σχόλια και απόψεις από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύ κοινό σχετικά με τη σημασία των στόχων του προγράμματος Erasmus+, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί για την επίτευξή τους και τον βαθμό υλοποίησης αυτών των μέτρων.

Επίσης, θα συγκεντρωθούν απόψεις σχετικά με τη συνοχή του προγράμματος και την προστιθέμενη αξία του όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, σε σύγκριση με το τι θα μπορούσαν να επιτύχουν μόνα τους τα κράτη.

Η διαβούλευση στοχεύει στη συγκέντρωση απόψεων ιδίως από εκείνους που δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει σε ειδικές έρευνες σχετικές με αυτή την αξιολόγηση.

Καλύπτει επίσης τα προγράμματα που προηγήθηκαν του Erasmus+ (π.χ. «Διά βίου μάθηση», «Νεολαία σε δράση», «Erasmus Mundus», κ.λπ.) και περιέχει ερωτήσεις με μελλοντικό προσανατολισμό σχετικά με ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να διαδεχθεί το Erasmus+ το 2020.

Η διαβούλευση έχει τη μορφή διαδικτυακού ερωτηματολογίου:

https://www.surveygizmo.eu/s3/90027560/greek

 

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-
plus-mid-term-evaluation-2017_el