ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : PR_10557_Ε12017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου του Διδασκαλείου στην Πανεπιστημιούπολη», εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, την 25η/04/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο κτήριο  του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.  

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝ

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:

α)  η παρούσα διακήρυξη,

β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) ,

γ)  το έντυπο οικονομικής προσφοράς,

δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης

ε) το τιμολόγιο δημοπράτησης,

στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,

ζ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής

 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στο φωτοτυπείο “Digital Copy Center”, Διοχάρους 20 Καισαριανή (τηλ. 210 7232572, και 210 7243912)  καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 0,04€/ανά σελίδα,πλέον Φ.Π.Α. 24%, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της  ΤΥΠΑ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Επισημαίνεται ότι:

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται και ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ, στην ακόλουθη διαδρομή:www.uoa.gr/Προκηρύξεις/Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

 

                                                           Διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης zip