ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :PR_10805_ΠΥ32017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και συμπλήρωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού των Πανεπιστημιακών κτηρίων στο κέντρο», (Α.Μ.10805), με εκτιμώμενη αξία 272.957,78€ πλέον Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού 50203

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η-01-2018 ημέρα Τετάρτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται

 η Τρίτη  9-01-2018 και ώρα   10:00 π.μ. από την Τ.Υ.Π.Α.

 

 

 

10805_ Διακήρυξη _Οικονομική Προσφορά

10805_ Προϋπολογισμός_ ΕΕΕΣ

10805_ Τεύχος Υποχρεώσεων Παρόχου _Τεχνική Περιγραφή

10805_Τιμολόγιο