ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_10855_0032017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: «Κοπή ζιζανίων με χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος σε κτήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών για αντιπυρική προστασία», Α.Μ.10855, εκτιμώμενης αξίας 19.440,00 € πλέον Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, την 17η/05/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:45 π.μ. έως 10:00π.μ. στο κτήριο του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το φάκελο της προσφοράς τους αποκλειστικά στην Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), την ώρα και ημέρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝ

 Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από τους διαγωνιζόμενους, καθώς και η προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ, στην ακόλουθη διαδρομή : www.uoa.gr/ Προκηρύξεις/Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

                                                          Προκήρυξη και τεύχη δημοπράτησης zip