ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11154_00102019

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Επιδιορθωτικές και επισκευαστικές εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών, τη συντήρηση και την υποστήριξη της λειτουργίας των συστημάτων πυροπροστασίας και κεντρικού ελέγχου, που είναι τοποθετημένα σε κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών», (Α.Μ. 11154), εκτιμώμενης αξίας 59.764,00€ πλέον Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, την 11η/11/2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:45 π.μ. έως 10:00π.μ. στο κτήριο του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στη δημοπρασία,  οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το φάκελο της προσφοράς τους, αποκλειστικά στην Επιτροπή Διαγωνισμού (δεν γίνονται δεκτοί φάκελοι προσφορών που κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας), την ώρα και ημέρα που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο.

Επισημαίνεται ότι:

  1.  Υποβάλλεται το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, το οποίο δε χρειάζεται σφραγίδα από την Υπηρεσία.
  2. Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης θα ήταν προτιμότερο να υποβάλλεται το διαμορφωμένο από την Υπηρεσία ΤΕΥΔ.
  3. ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ:  

Απαίτηση της Υπηρεσίας είναι ο οικονομικός φορέας  να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV

ΤΕΥΧΗ:

11154_ Διακήρυξη

11154_ ΤΕΥΔ .doc

11154_ ΤΕΥΔ .pdf

11154_ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.pdf

11154_ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. xls

11154_ Προϋπολογισμός

11154_ Τεχνική Περιγραφή