ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11238_0032020

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου κέντρου αριστείας φυσικών προϊόντων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», με εκτιμώμενη αξία 51.830,94 € πλέον Φ.Π.Α..

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

A/A συστήματος του διαγωνισμού είναι 91132 και τον αναζητάτε στην ακόλουθη διαδρομή.

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=B9VLzBgSf9qDncrDbjzkI-2VhMlM1Kp36NReHWRQWU331TsQoL5p!-961383852?_adf.ctrl-state=ph8ierw2h_9

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17η/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23η/07/2020  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.