ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11243_Ε32020

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου με τίτλο: «Εργασίες στεγανοποίησης και μόνωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αθηνών», με εκτιμώμενη αξία 2.741.935,48 € πλέον Φ.Π.Α..

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

A/A συστήματος του διαγωνισμού είναι 91549 και τον αναζητάτε στην ακόλουθη διαδρομή 

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=zWB7PdviS6RJB31jA7IOeNRBiDhC1lvT8N_iVITe8VUpN1ZsSrEE!-760941752

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η/9/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ..

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25η/9/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ..