ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11339_PY32021

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών, για εκτέλεση επιδιορθωτικών και επισκευαστικών εργασιών των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, στις περιφερειακές συσκευές πυρανίχνευσης και κεντρικού ελέγχου, για  αποκατάσταση βλαβών, προληπτική και κατασταλτική συντήρηση και υποστήριξη λειτουργίας των συστημάτων πυροπροστασίας και κεντρικού ελέγχου (BMS), των κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών», (Α.Μ. 11339), με εκτιμώμενη αξία 392.930,20€.

  • Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13η/9/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..
  • Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 17/9/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):

www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=YnYv2CgymXe68ytod3L2bhLAcgZ2bheSfYt1QeCP3Bfy8GhKd4Yp!-597156566

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού (Α/Α) : 134900