ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11414_PY12022

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Προληπτική συντήρηση, καθημερινή λειτουργία, αποκατάσταση βλαβών και συμπλήρωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτηρίων στην περιοχή Γουδή», (Α.Μ. 11414), με εκτιμώμενη αξία 456.516,17€.

  • Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22α/03/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..
  • Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 30/03/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):

nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=ITz88QqDt0ThbvCTvS6lpNOdWKGTnLkkAO6bO4xhxoncFnEbQCKC!537021821

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού (Α/Α) : 155694