ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10401_ΠΥ12018

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Απεντομώσεις και μυοκτονίες σε κτήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών», (Α.Μ.10401), με εκτιμώμενη αξία 175.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού 66906

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 11/12/2018 ημέρα Τρίτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα   10:00π.μ. από την Τ.Υ.Π.Α.