ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10777_Y22017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και συμπλήρωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού των Πανεπιστημιακών κτηρίων, Γουδή», (Α.Μ.10777) με εκτιμώμενη αξία 330.587,25€ πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού 50600

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8η-01-2018 ημέρα Δευτέρα.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 10:00μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή  12-01-2018 και ώρα   10:00π.μ. από την Τ.Υ.Π.Α.

 

10777_ Διακήρυξη _Οικονομική Προσφορά

10777_ Προϋπολογισμός_ EEEΣ_Διευκρινήσεις

10777_ Τεύχος Υποχρεώσεων Παρόχου

10777 _Τεχνική Περιγραφή

10777_ Τιμολόγιο