ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10913_ΠΡ12019

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο αντλιών θερμότητας και κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (Κ.Κ.Μ.) για τα εργαστήρια Πειραματικής Χειρουργικής και Ανατομικής στην Ιατρική Σχολή», (Α.Μ.10913), με εκτιμώμενη αξία 325.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού 69546

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 07/03/2019 ημέρα Πέμπτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 14/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα   10:00π.μ. από την Τ.Υ.Π.Α.