ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10938_ΠΡ72019

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του εργαστηρίου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης», (Α.Μ. 10938), με εκτιμώμενη αξία 100.400,00€ πλέον Φ.Π.Α.

  • Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 30/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
  • Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,  04/10/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):

www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=YnYv2CgymXe68ytod3L2bhLAcgZ2bheSfYt1QeCP3Bfy8GhKd4Yp!-597156566

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού (Α/Α) :76759