ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10949_ΠΡ52018

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού αμφιθεάτρων και αιθουσών διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών», (Α.Μ.10949), με εκτιμώμενη αξία 386.610,00€ πλέον Φ.Π.Α, ήτοι εκτιμώμενη συμβατική αξία 371.610,00€  και δικαίωμα προαίρεσης 15.000,00€.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού 66938

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 13-12-2018 ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 19-12-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα   10:00π.μ., από την Τ.Υ.Π.Α.