ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_11044_ΠΡ52019

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αξονικού τομογράφου για τη γνάθο για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής», (Α.Μ.11044), με εκτιμώμενη αξία 80.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

  • Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/05/2019 ημέρα Τρίτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 10:00π.μ.
  • Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/05/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα   10:00π.μ. από την Τ.Υ.Π.Α.
  • Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
  • Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):

 www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=YnYv2CgymXe68ytod3L2bhLAcgZ2bheSfYt1QeCP3Bfy8GhKd4Yp!-597156566

  • Συστημικός αριθμός διαγωνισμού (Α/Α) :73229