ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_11115_ΠΥ32020

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Τακτική συντήρηση και επισκευές ανελκυστήρων του ΕΚΠΑ ετήσιας διάρκειας και αποκατάσταση ελλείψεων που θα καταγράψει αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων», (Α.Μ. 11115), με εκτιμώμενη αξία 185.591,20€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι εκτιμώμενη συμβατική αξία 181.991,20 και δικαίωμα προαίρεσης 3.600,00€.

  • Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16η/4/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
  • Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 24/4/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):

www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=YnYv2CgymXe68ytod3L2bhLAcgZ2bheSfYt1QeCP3Bfy8GhKd4Yp!-597156566

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού (Α/Α) : 89692