ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_11239_ΠΡ22020

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τα νέα τμήματα του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας», (Α.Μ. 11239), με εκτιμώμενη αξία  2.089.142€ πλέον Φ.Π.Α..

α) Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27η /7/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..

β) Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 31/7/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):

www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=YnYv2CgymXe68ytod3L2bhLAcgZ2bheSfYt1QeCP3Bfy8GhKd4Yp!-597156566

 

Συστημικοί αριθμοί διαγωνισμού (Α/Α) : 93294, 93301, 93302, 93304, 93305, 93306, 93307, 93308, 93309, 93311, 93315, 93316, 933017, 93318, 93319, 93321, 93323, 93324, 93325, 93326, 93327, 93328, 93329, 93330, 93331, 93332, 93333, 93334, 93335, 93336, 93337, 93338, 93339, 93340, 93341, 93342, 93343, 93344, 93345, 93346, 93347, 93348, 93349, 93350, 93352, 93353, 93354, 93355, 93356, 93357, 93358, 93359, 93362, 93364, 93365, 93366, 93367, 93368, 93369, 93370, 93371, 93372, 93373, 93374, 93376, 93377, 93379 .