ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_11291_ΠΡ42020

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Εξοπλισμός Εκπαιδευτικών – Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής», (Α.Μ. 11291), προϋπολογισμού 938.629,03€ πλέον Φ.Π.Α..

α) Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15η/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

β) Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 21/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):

www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=YnYv2CgymXe68ytod3L2bhLAcgZ2bheSfYt1QeCP3Bfy8GhKd4Yp!-597156566

Συστημικοί αριθμοί διαγωνισμού (Α/Α) : 102265, 102268, 102269, 102271, 102273, 102274, 102275, 102276, 102277, 102278, 102279, 102280, 102281, 102282, 102283, 102284, 102285.