ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_3872_E142018

 

To Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου με τίτλο: «Ανέγερση νέου κτηρίου Μ.Ι.Θ.Ε. στην Πανεπιστημιούπολη», με εκτιμώμενη αξία 2.300.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

OA/A συστήματος του διαγωνισμού είναι 77904 και τον αναζητάτε στην ακόλουθη διαδρομή

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx?_afrLoop=6656166762563174&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=ph8ierw2h_9

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται  10/12/2018 ημέρα Δευτέρα.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 14/12/2018  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00π.μ.