ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: PR_10873_0042017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων σε χώρους του Πανεπιστημίου Αθηνών», Α.Μ.10873, εκτιμώμενης αξίας 55.345,00 € πλέον Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, την 21η/06/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:45 π.μ. έως 10:00π.μ. στο κτήριο του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το φάκελο της προσφοράς τους αποκλειστικά στην Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), την ώρα και ημέρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

 

Επισημάνσεις για τη διευκόλυνση των διαγωνιζομένων:

1.    Να υποβάλλεται το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, στο οποίο δε χρειάζεται σφραγίδα από την Υπηρεσία.

2.    Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης θα ήταν προτιμότερο να υποβάλλεται το διαμορφωμένο από την Υπηρεσία ΤΕΥΔ.

 

                                                                              Προκήρυξη και τεύχη δημοπράτησης zip