ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10836_0022017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση φρεατίου, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα στο Νοσηλευτικό Τμήμα «Τζιβανοπούλειο» του Αρεταίειου Νοσοκομείου» , Α.Μ.10836, εκτιμώμενης αξίας 59.955,65 € πλέον Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, την 10η/05/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:45 π.μ. έως 10:00π.μ. στο κτήριο του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το φάκελο της προσφοράς τους αποκλειστικά στην Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), την ώρα και ημέρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝ

1.  Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:

α) η προκήρυξη,

β)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)

γ)το έντυπο οικονομικής προσφοράς,

δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,

ε) το τιμολόγιο δημοπράτησης,

στ) τεχνική περιγραφή

2.  Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από τους διαγωνιζόμενους, καθώς και η προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ, στην ακόλουθη διαδρομή : www.uoa.gr/ Προκηρύξεις/Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στα οικοδομικά έργα , τάξης Α1 και άνω και στα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, τάξης Α1 και άνω.

                                                                                           Προκήρυξη και τεύχη δημοπράτησης zip