ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 3/2020 « ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών του έτους 2020 για τα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας - Γεωπεριβάλλοντος συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων, πεντακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (74.540,32) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι ενενήντα δύο χιλιάδων, τετρακοσίων τριάντα ευρώ (92.430,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για κάθε Τμήμα. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/02/20 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30..

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :

α)      μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)      Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr .

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/prokiryxeis/prokiryxeis_diagonismon_tmimatos_promitheion/

Διακήρυξη