ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ14/2020 ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩ

Διακήρυξη 14/2020 Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για τη Μίσθωση κλινών ξενοδοχείου (75 δίκλινα δωμάτια - 150 κλίνες) για την προσωρινή μετεγκατάσταση φοιτητών του ΕΚΠΑ της Β ΦΕΠΑ για διάστημα 30
μηνών.

Προϋπολογισμός : 1.300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου διαμονής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ : 11.01.2021, ώρα 13:30

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 15.01.2021, ώρα 10:00

Διακήρυξη