ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ.19/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΗΛ/ΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ 2 ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ»

Διακήρυξη 19/2018 Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ) με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την Προμήθεια «(1)Βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή και (2) Συνδρομών σε επιστημονικά περιοδικά σε ηλεκτρονική μορφή, για τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ».

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.

Διακήρυξη