ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ. 05/20 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασηςγια την «Προμήθεια Αναλωσίμων Οδοντιατρικών Υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των Τμημάτων της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων και εξακοσίων σαράντα ευρώ (238.640,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (198.731,94 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας, από οικονομική άποψη, προσφοράς βάσει τιμής στο σύνολο του κάθε Τμήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/06/20 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30..

α. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/prokiryxeis/prokiryxeis_diagonismon_tmimatos_promitheion/

Διακήρυξη