ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ. 10/2019 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Διακήρυξη 10/2019 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης για «Επισκευή,
Αναγόμωση και Προμήθεια, πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των κτηρίων του ΕΚΠΑ» για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης, για επιπλέον χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών.

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης: 127.588,17 € πλέον ΦΠΑ 24% (80.582,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, με δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης ποσού 47.006,17 € πλέον ΦΠΑ 24%).

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής ανά Τμήμα, όπως περιγράφονται  στην παρούσα  διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ : Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, ώρα 13:30 μμ.

Ημερομηνία διενέργειας : Τετάρτη 04 Δεκεβρίου 2019, ώρα 10:00 π.μ.

Ενημερωτικό αρχείο