ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ. 1/2020 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ IBM SPSS STATISTICS PREMIUM ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ IBM SPSS AMOS ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΚΑΙ 2021»

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης 1/2020) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ), με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια λογισμικού πακέτου IBM SPSS Statistics Premium και του λογισμικού IBM SPSS Amos, για ακαδημαϊκή χρήση, για τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τα έτη 2020 και 2021».

Συνολική εκτιμώμενη αξία: 40.086,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 49.706,64 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.ορίζεται η 31η/1/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μμ.

Ημερομηνία διενέργειας: η 6η/2/2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 π.μ.

Διακήρυξη