ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ 12/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια και φύλαξη υγρού αζώτου και την προμήθεια ηλίου για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα έτη 2021 - 2022» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 126.612,90€ (εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 157.000,00€ (εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο Αξιολόγησης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής ανά Τμήμα.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του https://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 25/11/2020 ημέρα Τετάρη και ώρα 13:30

Η αποσφράγιση των προσφορών, θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 01/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ

Διακήρυξη​​​​​​​