ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ. 4/2020 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την αναδόχου για την σύναψη σύμβασης «Επισκευής Αναγόμωσης και Προμήθειας, πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των κτηρίωντου Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 80.582,00€ (ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, δηλ. 99.921,68€ (ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για κάθε Τμήμα. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/02/20 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30..

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :

α)      μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)      Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr .

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/prokiryxeis/prokiryxeis_diagonismon_tmimatos_promitheion/

Διακήρυξη