ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ. 5/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Διακήρυξη 5/2019  Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης «Επισκευής Αναγόμωσης και Προμήθειας, πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των κτηρίωντου Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται μέχρι στο ποσό των 80.582,00€ (ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, δηλ. 99.921,68€ (ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης (ήτοι παράταση της διάρκειας της για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, ποσού 80.582,00€ (ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (99.921,68€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, δηλαδή η εκτιμώμενη  αξία της  σύμβασης ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού του δικαιώματος προαίρεσης)  ποσού 161.164,00 € (εκατόν εξήντα ενός χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι (199.843,36 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα (1), ή περισσότερα  Τμήματα  ή για το σύνολο των Τμημάτων και σύμφωνα με την αναγραφόμενη, στην παρούσα Διακήρυξη, εκτιμώμενη αξία του κάθε Τμήματος.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του https://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 27.08.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μμ.

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.