ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ. 6/2020 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης 6/2020) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ), με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (τόνερ, μελάνια εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, κλπ) για κάλυψη αναγκών Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Εκτιμώμενη αξία: (24.193,55) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά με βάση μόνο την τιμή στο σύνολο της προμήθειας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 23η/5/2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:30 μμ.

Ημερομηνία διενέργειας: η 28η/5/2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 π.μ.

Διακήρυξη​​​​​​​