ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚ. 6/2022 "ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 2 ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ & ΑΙΟΛΟΥ 42-44,ΑΘΗΝΑ""

«Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο ισογείων καταστημάτων με δυνατότητα προσφοράς για ένα ή και για τα δύο καταστήματα, επί των οδών Κολοκοτρώνη, Βασιλικής και Αιόλου 42-44, Αθήνα, σύμφωνα με την υπ’αρ.6/2022 Διακήρυξη»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : μέχρι και 12/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3 μ.μ.

Ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών : 13/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ.

Διακήρυξη 6/2022
Ανακοίνωση (κατάστημα 4)
Ανακοίνωση (κατάστημα 5)
Δικαιολογητικά