ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ. 7/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΥΡΙΠΟΥ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ»

Διακήρυξη 7/2019 Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο Συγκρότημα Ευρίπου του Ε.Κ.Π.Α στα Ψαχνά Ευβοίας», εκτιμώμενης αξίας 107.608,44€ (Εκατόν Επτά Χιλιάδων Εξακοσίων Οκτώ Ευρώ και Σαράντα Τεσσάρων Λεπτών) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εν συνόλω 133.434,47 € (Εκατόν Τριάντα Τριών Χιλιάδων Τετρακοσίων Τριάντα Τεσσάρων Ευρώ και Σαράντα Επτά Λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής για το σύνολο των αιτουμένων υπηρεσιών, όπως περιγράφονται  στην παρούσα  διακήρυξη.

Διακήρυξη