ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ. 8/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Διακήρυξη 8/2019 Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω του Εθνικού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης, προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των κτηρίων του ΕΚΠΑ (κτήρια Νομού Αττικής και συγκροτήματος Ευρίπου, Νομού Ευβοίας) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, εκτιμώμενης αξίας ποσού διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και επτά  λεπτών € (219.478,07) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (272.152,81) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης, για επιπλέον χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ποσού διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και επτά  λεπτών  (219.478,07) € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών € (272.152,81) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού του δικαιώματος προαίρεσης)  ποσού τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (438.956,14) € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα δύο  λεπτών € (544.305,62) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 Κριτήριο ανάθεσης :η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά Τμήμα και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους καυσίμου, την ημέρα παράδοσης του, όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fuelprices.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ : 05.11.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ

Ημερομηνία διενέργειας : 11.11.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Σχετικό Αρχείο