ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ 9/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό 9_2017 για την «Προμήθεια Αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες Εργαστηρίων Τμημάτων του ΕΚΠΑ», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (59.677,31 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (73.999,86 €) .

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21.11.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα, (3ος όροφος) όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 210 368.9225 και 210 368.9045.

 

Σχετικό αρχείο

ΤΕΥΔ

Πίνακας αναλωσίμων ειδών σε επεξεργάσιμη μορφή (αναρτήθηκε 14/11/2017)