ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ. 9/2019 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ), ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Διακήρυξη 09/2019 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων Υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ), Σχολών και Τμημάτων του ΕΚΠΑ». συνολικού προϋπολογισμού 32.258,06 € (τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών) πλέον ΦΠΑ 24%  , ήτοι 40.000,00€, (σαράντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και συγκεκριμένα τη χαμηλότερη τιμή ανά κιλό αποβλήτου συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 28/11/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30μμ.

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.

Διακήρυξη