ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΔΙΑΚ. ΝΟ 1/2018 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Διακήρυξη Νο 1/2018

Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για την εκμετάλλευση: 1) του εστιατορίου στη Φιλοσοφική Σχολή, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών της Πανεπιστημιούπολης , 2) του εστιατορίου στα Ιατρικά Εργαστήρια στο Γουδί για τη σίτιση των φοιτητών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών 3) του εστιατορίου στη Δάφνη για τη σίτιση των φοιτητών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών και 4) της λειτουργίας εστιατορίου στο κέντρο της Αθήνας, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας.

Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού (Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών): Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος την 29/3/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. Αν η διαδικασία δεν καταστεί δυνατή την 29/3/2018, για τυχόν απρόβλεπτο γεγονός (π.χ. βλάβη στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., απεργία, έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι, κ.λ.π), αυτή θα αναβληθεί για τις 30/3/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής Προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η 24/3/2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης/παραλαβής των έντυπων προσφορών είναι η 28/3/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Διακήρυξη Διαγωνισμού