ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά σε ευρώ (116.129,03 ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι (144.000,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας, από οικονομική άποψης προσφοράς βάσει τιμής στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/12/20 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30.

α. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/prokiryxeis/prokiryxeis_diagonismon_tmimatos_promitheion/

δ. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.

Διακήρυξη