ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Διακήρυξη  Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης «Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού των Εξωτερικών Χώρων των κτηρίων του ΕΚΠΑ», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης  193.548,38 € (εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών) πλέον Φ.Π.Α. 24% ανερχόμενης συνολικώς σε ποσό 240.000,00 € (διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο Αξιολόγησης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής στο σύνολο των υπηρεσιών. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του https://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 14/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30

Η αποσφράγιση των προσφορών, θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 18/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ