ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ"

Προϋπολογισμός: 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) : Παρασκευή 02/07/2021 και ώρα 13:30 μ.μ.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) τμήματα.

Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο του κάθε τμήματος.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.