ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2019: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και φύλαξη υγρού αζώτου, την προμήθεια ηλίου και βιομηχανικών αερίων, για την κάλυψη αναγκών του Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα έτη 2019-2020» συνολικού προϋπολογισμού 101.057,10€ (εκατόν μία χιλιάδων πενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 125.310.80€ (εκατόν είκοσι πέντε τριακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ και ογδόντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : «Προμήθεια και αποθήκευση υγρού αζώτου», εκτιμώμενης αξίας 25.512,58 € πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι εν συνόλω 31.635,60 €

ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια υγρού ηλίου», εκτιμώμενης αξίας 62.329,52 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι εν συνόλω 77.288,60 €

ΤΜΗΜΑ 3 : «Προμήθεια βιομηχανικών αερίων εκτιμώμενης αξίας 13.215,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι εν συνόλω 16.386,60 €

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για κάθε Τμήμα. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04.07.2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13.30.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :

α)      μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)      Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr .

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/prokiryxeis/prokiryxeis_diagonismon_tmimatos_promitheion/