ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2021 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ"

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης 2/2021), με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια πληροφοριακού και συνοδού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.322,58 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 €.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής στο σύνολο της προμήθειας.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 7/6/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί την 11/6/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οδός Χρ. Λαδά αρ. 6, Αθήνα, 3ος όροφος, γραφείο 33.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: procurements[at]uoa[dot]gr.

Διαγωνισμός
ΤΕΥΔ