ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝO 1/2021 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 1/2021 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Διακήρυξη Νο 1/2021

Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών του ΕΚΠΑ που εδρεύουν στη πόλη της Αθήνας και στα Ψαχνά  του Νομού Ευβοίας, ήτοι: 1) του εστιατορίου στη Φιλοσοφική Σχολή, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών της Πανεπιστημιούπολης, 2) του εστιατορίου στα Ιατρικά Εργαστήρια στο Γουδί για τη σίτιση των φοιτητών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 3) του εστιατορίου στη Δάφνη για τη σίτιση των φοιτητών της Σχολής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών 4) της λειτουργίας εστιατορίου στο κέντρο της Αθήνας, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας, 5) του εστιατορίου στα Ψαχνά, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα το Συγκρότημα Ευρίπου στα Ψαχνά και 6) της λειτουργίας εστιατορίου στην πόλη της Χαλκίδας, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά που διαμένουν στην Χαλκίδα.

Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού (Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών):

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος την 07/06/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Αν η διαδικασία δεν καταστεί δυνατή την 07/06/2021, για τυχόν απρόβλεπτο γεγονός (π.χ. βλάβη στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., απεργία, έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι, κ.λ.π), αυτή θα αναβληθεί για τις 08/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 17/05/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η 01/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης/παραλαβής των έντυπων προσφορών είναι η 04/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Διακήρυξη Διαγωνισμού