ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 13/2020 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών του έτους 2021 για τα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας – Γεωπεριβάλλοντος,  συνολικής  εκτιμώμενης αξίας  εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων εβδομήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (133.073,62 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων έντεκα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (165.011,29 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για κάθε Τμήμα. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η31/12/20  ημέρα Πέμτπη  και ώρα 13:30..

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :

α)      μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)      Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr .

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/prokiryxeis/prokiryxeis_diagonismon_tmimatos_promitheion/

Προκήρυξη