ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 15/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Παροχής υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης τοξικών  αποβλήτων των Σχολών, Τμημάτων και Εργαστηρίων του ΕΚΠΑ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτών (80.645,16 € πλέον ΦΠΑ 24%), ήτοι εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για κάθε Τμήμα. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/01/21  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:30

Προκήρυξη

Διευκρίνηση - Διόρθωση