ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

Σας ανακοινώνουμε ότι, σήμερα Πέμπτη, 26.11.2020, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4506/2017 δημοσιεύτηκε σε δύο εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας (Καθημερινή – Λόγος) Περίληψη της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019 (ΑΔΑ: 9ΨΔΑ46ΨΖ2Ν-ΗΚΟ) για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εκατόν δέκα (110) ατόμων με ειδικότητα Υ.Ε. Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών του Ιδρύματος για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 27.11.2020        και λήγει στις 7.12.2020.

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

Περίληψη

Αίτηση Υπεύθυνης Δήλωσης